Polityka prywatności

Dokument informacyjny przedstawiający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w serwisie.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych Polskiej Szkoły w Soignies jest Polska  Szkoła w Soignies z siedzibą w Soignies przy ul. Place van Zeeland 33, 7060 SOIGNIES.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych u Administratora pełni Dyrektor Polskiej Szkoły w Soignies  (kontakt email: dyrektor@polskaszkola.be).

3. Polska Szkoła w Soignies przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług edukacyjnych świadczonych w oparciu o informacje podane w formularzach on-line oraz o podpisaną umowę wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych co jest niezbędne do wykonania umowy. Dane te Polska Szkoła w Soignies będzie przetwarzać do czasu realizowania umowy o świadczenie usług edukacyjnych, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z  późn zm.) tj. art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie „RODO” lub „GDPR).

5. Polska Szkoła w Soignies realizując cele, dla których została powołana, gromadzi poniższe dane osobowe:

imie i nazwisko dziecka, date i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz

imie i nazwisko ojca i matki, adres emailowy matki, nr tel matki, adres zamieszkania matki, obywatelstwo rodzicow.

Dane użytkowników strony internetowej

Na stronie internetowej https://www.polskaszkola.be/ wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają  na uzyskiwanie danych o użytkowniku strony (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te zbierane są automatycznie i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji treści naszej strony internetowej.

Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe. Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę.

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony internetowej nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z jej pełnej funkcjonalności, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Na stronie internetowej https://www.polskaszkola.be/ mogą pojawiać się  odnośniki do innych treści oraz stron internetowych. polska Szkołą w Soignies informuje, że po przejściu na te strony, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron. Dane gromadzone przez te podmioty podlegają politykom prywatności przyjętym przez te podmioty.

Dane rodziców lub opiekunów prawnych zgłaszających udział w spotkaniu informacyjnym

Każdy zainteresowany ofertą Polskiej Szkoły w Soignies ma możliwość uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym. Zgłoszenie udziału w spotkaniu jest przesyłane za pomocą formularza on- line zamieszczonego na stronie https://www.polskaszkola.be/zapisy/.

W zgłoszeniu podawane są dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rejestracji na spotkanie oraz do kontaktu w przypadku zaistniałej potrzeby w zakresie zmiany terminu lub godziny spotkania. Podane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby spotkania informacyjnego i zainteresowany wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w spotkaniu.

Dane osobowe podawane we wniosku o przyjęcie do szkoły

Rodzic lub opiekun prawny wypełnia  wniosek on-line w celu zgłoszenia dziecka do Polskiej Szkoły w Soignies. Wniosek on-line jest udostępniony na stronie https://www.polskaszkola.be/zapisy/. Podane we wniosku dane osobowe dziecka i rodzica są niezbędne dla realizacji celów związanych z działalnością szkoły oraz wymagane dla przygotowania umowy o świadczenie usług. Przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

 

6. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe Polska Szkoła w Soignies gromadzi lub przetwarza, niezależnie od źródła ich pozyskania ma prawo do:

  • do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane,
  • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych Polska Szkoła w Soignies nie będzie przetwarzać tych danych.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku Polska Szkoła w Soignies zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych.
  • do przenoszenia danych do innego podmiotu na podstawie pisemnej prośby,
  • cofnięcia udzielonej zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie za pomocą adresu kontaktowego email: …@polskaszkola.be. Od momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych Polska Szkoła w Soignies nie będzie ich przetwarzał.
  • żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) ze wszystkich miejsc przetwarzania danych w Polskiej Szkole w Soignies. Prośba o trwałe usunięcie danych osobowych powinna być wysłana na adres email: …@polskaszkola.be.
  • wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych.

7. Polska Szkoła w Soignies może przekazywać dane osobowe innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji  zadań związanych z działalnością szkoły. Powierzenie danych osobowych odbywa się na podstawie stosownej umowy, której zapisy gwarantują ochronę danych.

8. Polska Szkoła w Soignies przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Polska Szkoła w Soignies stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Wszelkie pytanie w  sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych należy kierować pod adres email: …@polskaszkola.be.

10. Polska Szkoła w Soignies zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając ze strony internetowej: https://www.polskaszkola.be/ użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.