Klasy

Nauka w 9 grupach wiekowych.

Szkoła

nauka języka polskiego z elementami historii, przyrody i geografii Polski.

Wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, specjaliści, którzy wspólnie realizują własne pasje oraz dokładają wszelkich starań, aby poznawanie kraju pochodzenia było dla dzieci fascynującą przygodą i sposobem na poznanie samego siebie.

Język i kultura polska

Zajęcia dodatkowe

Umiejętności społeczne

Religia

Przedszkole

Nauka języka polskiego od jak najwcześniejszego wieku, poznanie języka przez zabawę, nabywanie umiejętności przez działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, budowanie systemu wartości.

3 - 5 lat

Zerówka

Rozwijanie zdolności psychoruchowych, praca nad prawidłowym chwytem pisarskim, ćwiczenia grafomotoryczne lub ręki, wzmacnianie lateralizacji, praca nad samodzielnością, wzbogacanie słownictwa.

5 - 6 lat

Klasa I

Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się, początkowa nauka czytania i pisania obejmująca poznanie wszystkich liter alfabetu oraz rozumienie krótkich, prostych tekstów, dbałość o kulturę języka.

6 - 7 lat

Klasa II

Doskonalenie umiejętności czytania i pisania w języku polskim. Szczególna uwaga skierowana na poprawność gramatyczną formułowanych zdań oraz stosowanie podstawowych zasad ortograficznych.

7 - 8 lat

Klasa III

Dalsze rozwijanie kompetencji czytelniczych (płynne czytanie z ekspresją, czytanie w ciszy ze zrozumieniem), piśmienniczych (znajomość większości zasad ortograficznych) oraz słowotwórstwa (wypowiadanie się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, sytuacjami szkolnymi, lekturą).

8 - 9 lat

Klasa IV

Wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci oraz przygotowanie ich do systematycznej nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach komunikacyjnych i w odniesieniu do różnych aspektów rzeczywistości – z poszanowaniem zasad etykiety językowej.

9 - 10 lat

Klasy V i VI

Kształcenie umiejętności świadomego, pełnego i refleksyjnego odbioru tekstów literackich i innych tekstów kultury oraz rozumienia roli języka ojczystego w budowaniu tożsamości w wymiarze osobowym, rodzinnym, narodowym i kulturowym. Rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia i pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni i interpunkcji polskiej.

10 - 11 lat oraz 11-12 lat

Klasa
Język polski od podstaw

Zainteresowanie dzieci językiem i kulturą polską oraz rozbudzenie w nich chęci porozumiewania się po polsku, selektywny dobór materiału językowego, stosowanie odpowiednich technik i strategii nauczania.

8 - 11 lat